شما به کدام گروه از برنامه‌نویسان تعلق دارید؟

شما به کدام گروه از برنامه‌نویسان تعلق دارید؟
برنامه‌نویس‌ها افرادِ بسیار خلاقی هستند، که گروه‌های مختلفی را میتوان...