کپی پیست کردن یا نوشتن کدها، مسئله این است!

کپی پیست کردن یا نوشتن کدها، مسئله این است!
برای یادگیری بهتر برنامه‌نویسی، تلاش کنیم تا به جای کپی پیست، خودمان ک...