تاثیرگذارترین زبان برنامه‌نویسی ۷۰ سال گذشته کدام است؟

تاثیرگذارترین زبان برنامه‌نویسی ۷۰ سال گذشته کدام است؟
مروری بر ۱۲ زبان برنامه نویسی که جهان امروز ما را شکل داده‌اند؛ از ریش...