گزارش اولین سری رویداد Traceway در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

گزارش اولین سری رویداد Traceway در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
خلاصه‌ای از اولین سری رویدادهای Traceway با هدف انتقال تجربه و شبکه‌سا...