بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی جدید برای یادگیری کدامند؟

بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی جدید برای یادگیری کدامند؟
مروری بر ۵ زبان برنامه‌نویسی روبه‌رشد که می‌توانید در گام بعدی یادگیری...