بدهی فنی چیست و چطور باید آن را مدیریت کرد؟

بدهی فنی چیست و چطور باید آن را مدیریت کرد؟
تحویل سریع محصول یا زدن کدهای بهینه؟ این چالشی است که اگر به آن فکر نک...